REGULAMIN ’’KAMIL’’ NAUKA JAZDY

 

HARMONOGRAM SPŁATY RATkurs podstawowy
 1. Pierwsza rata 1300 zł - w czasie trwania zajęć teoretycznych.
 2. Druga rata 600 zł - przed pierwszymi zajęciami praktycznymi tj. pierwszą jazdą.
 3. Trzecia rata 600 zł - między pierwszą a ósmą godziną zajęć praktycznych (1-8h).
 4. Czwarta rata 600  zł - między dziewiątą a szesnastą godziną zajęć praktycznych (9-16h).
 5. Piąta rata 600zł - między siedemnastą a dwudziestą czwartą godziną zajęć praktycznych (17-24h).

 

W przypadku braku wpłaty w terminie kurs zostaje przerwany do czasu uiszczenia zaległych należności.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego harmonogramu spłaty.
 
GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY KURSU– 7 miesięcy od dnia rozpoczęcia.
 
HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH
 1. Osoba szkolona zobowiązuje się do udzielenia informacji dotyczących jej dyspozycyjności najpóźniej do piątku do godziny 19:00 poprzedzającego tydzień, w którym będą odbywały się zajęcia praktyczne.
 2. Grafiki zajęć praktycznych ustalane są przez Panią Kamilę Orenczak najpóźniej do niedzieli do godziny 17:00.
 3. W przypadku braku informacji osoba szkolona nie zostaje uwzględniona w grafiku w najbliższym tygodniu.

 

NIEOBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH PRAKTYCZNYCH
 1. Nieobecność na jazdach niezgłoszona co najmniej 24 h przed planowanym terminem zajęć związana jest z opłatą. Odwołanie rezerwacji terminu szkolenia praktycznego powinno zostać dokonane telefonicznie lub SMS-em pod numerem telefonu 668 695 772 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 21:00 oraz w soboty w godzinach 10:00 - 15:00). Jazdy umówione na niedzielę oraz poniedziałek odwołuje się co najmniej 48 h przed planowanym terminem jazdy. 
ZAKOŃCZENIE KURSU
 1. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego oraz praktycznego aktualizowany jest Profil Kandydata na Kierowcę osoby szkolonej, co umożliwia zapisanie się oraz przystąpienie do egzaminu państwowego.
 2. Osobie, która nie uregulowała opłaty za kurs, nie jest aktualizowany Profil Kandydata na Kierowcę aż do momentu uregulowania płatności.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców 

§ 21. 

4. Po zakończeniu części praktycznej egzaminu wewnętrznego instruktor przeprowadzający egzamin omawia z osobą szkoloną popełnione przez nią błędy. 

5. W przypadku zakończenia egzaminu wewnętrznego z wynikiem negatywnym instruktor prowadzący ustala wraz z osobą szkoloną, na podstawie wypełnionego arkusza przebiegu części praktycznej egzaminu wewnętrznego, dalszy zakres szkolenia niezbędny do uzyskania wszystkich umiejętności.  

6. Arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu wewnętrznego podpisują instruktor przeprowadzający egzamin, instruktor, który prowadził szkolenie, i osoba szkolona.